Kazoku Kettering and Corby Shotokan Karate

5th KYU → 4th KYU

DirectionTechniqueCount
ForwardChudan Jun-zuki3 times
BackwardJodan Age-uke + Gyaku-zuki3 times
ForwardChudan Soto-uke + Gyaku-zuki3 times
BackwardChudan Uchi-uke + Gyaku-zuki3 times
ForwardShuto-uke + Nukite (Kokutsu-dachi to Zenkutsu-dachi)3 times
ForwardMae-geri3 times
ForwardMawashi-geri3 times
ForwardYoko Ke-age (Kibadachi) left/right3 times
ForwardYoko Ke-komi (Kibadachi) left/right3 times

Kata Heian Godan

Kumite Kihon Ippon Kumite – Jodan / Chudan / Mae-geri - left and right sides